இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com
A unit of Thiruvalluvar Transport Corporation Employee’s Co-operative Credit Society

Registration No: MSCS/CR/16-91. Registered by central registrar of co-operative societies, New Delhi (Joint Secretary, Government of India).

Course Categories

Welcome Tempz Academy Trichy

Vision

Tempz Academy had dedicated its service to cater the needs of young generation to quality themselves with employable abilities, there upon..

See More
Mission

To identify the individual uniqueness, selecting the work with that of our's temperament, utilizing the human resources  enriching knowledge 

See More
Services

We being an instrument to build bridges between parents with their sons and daughters. Profession with that of knowledge skills with that of our..

See More