இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

AIEEE Coaching

AIEEE (ALL INDIA ENGINEERING ENTRANCE EXAMINATION)

AIEEE – All India Engineering Entrance Examination is an examination organized by the Central Board of Secondary Education (CBSE) for admission of BE/B.Tech, B.Arch/B.Planning courses in various institutions, namely National Institutes of Technology, Deemed Universities, Technical Insti tutions, Delhi Technological University, Delhi and other Govt.

ELIGIBILITY CRITERIA

Education Qualification

  • All interested and desirable candidates must be passed in 12th class with physics, chemistry and Math and aggregate marks is minimum 50 % from recognized Board or University.
  • If any candidates want more information should be read Notification carefully.

Age Limit

  • Minimum Age required is 17 years.
  • For Maximum age should be read official notification.
  • Age relaxation as per Government Rules and Regulations for all reserved categories.

Subject combination for each paper and type of questions in each paper are given in the table below

Subjects Type of Questions Duration
Part I Physics, Chemistry & Mathematics Objective type questions with equal weightage to
Physics, Chemistry & Mathematics
3 Hours
Part I Mathematics – Part I Aptitude Test – Part II & Drawing Test – Part III Objective type questions Objective type questions
Questions to test Drawing Aptitude
3 Hours

Requirement of papers for different courses is given in the table below:

Course Papers
B.E./B.Tech Part I
B.Arch./B.Planning Part I
For more details

Download here

FOR ENQUIRY