இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

AIIMS Coaching

AIIMS – ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi, will conduct the entrance exam of AIIMS MBBS on May every year.

EXAM PATTERN

The entrance exam of AIIMS MBBS will be held in online mode, as a Computer Based Test (CBT) in two slots – morning and evening.

Both slots of the exam will take place for a duration of 3 hours and 30 minutes.

Along with NEET and JIPMER, AIIMS MBBS is one among India’s three medical entrance exams at the undergraduate level.

It is highly competitive, with more than 1.5 lakh candidates expected to apply.

Event Details
Exam Mode Computer Based Test (CBT) – Online mode
AIIMS MBBS Number of Sessions 2
Session Timings Morning Session – 9.00 AM to 12.30 PM
Evening Session – 3.00 PM to 6.30 PM
Allocation of Session Random
Medium of Exam English and Hindi options
Total Questions 200
Questions per Section Physics: 60
Chemistry: 60
Biology (Botany + Zoology): 60
General Knowledge: 20
Question Type Multiple-choice, reason-assertion based
Marking system Total marks: 200
Correct Answer: 1 mark
Incorrect answer: – 1/3 (one third) marks
Syllabus Primarily the CBSE syllabus taught in Class 10+2 and common syllabus as notified by the Medical Council of India (MCI)

Cut off score for qualifying AIIMS MBBS

Category AIIMS MBBS Cut off Marks
General 50%
OBC 45%
SC/ST 40%

AIIMS BRANCHES

  • AIIMS Bhopal.
  • AIIMS Bhubaneswar.
  • AIIMS Delhi.
  • AIIMS Delhi Extension Jhajjar.
  • AIIMS Jodhpur.
  • AIIMS Patna.
  • AIIMS Raipur.
  • AIIMS Rishikesh.
For more details

Download here

FOR ENQUIRY