இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

Branches

Branch at Chennai

No : 1325, 18th Main Road,
Anna Nagar west,
Chennai 600 040.

Branch at Trichy

TABS Complex,
41 Bharathidasan Salai (Opp to American Hospital) Cantonment,
Trichy 620 001.