இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Free Coaching

Free Coaching

2 MONTHS FREE COACHING

Package of Personality Development (Short term free coaching)

 • Leadership
 • Basic Spoken English
 • Interpersonal Relations
 • Communication in organizations
 • Communication in Public
 • Personality Activities in Public
 • Handwriting
 • Stress Management
 • Attitude Development
 • Group Dynamics and Team Building
 • Conflict Management
 • Performance Appraisal
 • Time Management
 • Motivation
 • Self Introduction
 • Interview Questions and Answers
 • How to Dress for an Interview as well as in Public
 • Body language in an interview as well as in Public
 • Group Discussion
 • Sales Marketing
 • Survey Marketing

Teaching Methodology – Both Theoretical and Practical

Eligibility – Minimum 18 Years Completed, 12th Completed, Any Degree

FOR ENQUIRY