இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Inplant Training

INPLANT TRAINING

This is a series of Training program that is going to be conducted all the colleges where students don’t get exposure to the latest trends in technology and new researches made globally. TEMPZ ACADEMY is seeking a grant to expand our Workshop program with the objective of helping all of our college student’s increase their Technical skills and to perform at national and international level.The growing need for researchers in engineering field has a major impact on the electronics industry.

Sl.No INPLANT TRAINING DETAILS WHO CAN ATTEND?
1. EMBEDDED SYSTEMS ECE/EEE
2. ROBOTICS ECE/EEE/CS/IT/MECH /BCA/MCA/B.Sc
3. WEB DESIGNING CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
4. JAVA Programming Language CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
5. .NET CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
6. ANDROID CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
7. AutoCAD Mechanical
8. PROE/CREO Mechanical
9. MATLAB ECE/EEE/CS/IT/MECH /BCA/MCA/B.Sc

OTHER DETAILS:

Duration : Days per Slot

Timings : 10.00 AM to 5.00 PM

Team Members : 3-5 per team)

Batch Size : 30 Members

DELIVERABLE MATERIALS

  • Practice Kits
  • Syllabus, Curriculum, Course materials to the students.
  • Software with manual for all the students.
  • All the participants receive the certificate from TEMPZ Academy, A unit of Thiruvalluvar Transport employee society.
For more details

Download here

FOR ENQUIRY