இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Oncampus Colleges

ONCAMPUS COLLEGE

The programs usually conducted twice a year, beginning in the months of January and July. The duration of the program varies from 4 to 6 months depending on student needs and qualified partner professionals are engaged to deliver the program and guide the trainees throughout the program. There are around 50-60 participants in a batch with a good Student-Trainer-Ratio for effective learning. Upon completion of the program, training certificate and project letter will be provided to successful students.

Sl.No WORKSHOP DETAILS WHO CAN ATTEND?
1. EMBEDDED SYSTEMS and ROBOTICS ECE/EEE/CS/IT/MECH /BCA/MCA/B.Sc
2. ANDROID App Development CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
3. WEB Development. CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
4. MULTIMEDIA CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
5. NETWORKING CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
6. CORE JAVA CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
7. ASP.NET CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
8. BIG DATA CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
9. IOT ECE/EEE/CS/IT/MECH /BCA/MCA/B.Sc
10. AutoCAD 2D & 3D MECHANICAL
11. MATLAB ECE/EEE/CS/IT /BCA/MCA/B.Sc
12. ANSYS MECHANICAL
13. ARDUINO ECE/EEE/CS/IT  
14. Personality Development and Interview preparation Any Major

BENEFITS

  • All the participants receive the certificate from TEMPZ Academy, A unit of Thiruvalluvar Transport employee society.
  • Guaranteed JOB Placement Support in MNC or Mid Size Companies.
  • Students get Live Project to work on.
  • Resume & Interviews Preparation Support.
  • Training by 6+ Years Experienced IT Professionals.
  • In a Class, Batch Size will be Max. 30 Students Only.

OTHER DETAILS:

Duration : 3 Months

Hours : 90 hours

Timings : 10.00 AM to 4.00 PM

Team Members :  (3-5 per team)

Venue : On Campus

Batch Size : 30 Members

For more details

Download here

FOR ENQUIRY