இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Oncampus School

ONCAMPUS SCHOOL

BENEFITS OF THE PROGRAM

All the participants will receive the certificate from Govt. registered Society

 • Task-oriented training in Robotics, Electronics and Mechanical engineering
 • Creating own models through assembly and programming
 • Learning electronics by using specially designed snap circuits
 • Learning a new scientific concept in each session
 • Working on experiments and models with real life examples
 • Understanding professional and ethical responsibility of action
 • Ability to communicate effectively and increase knowledge of contemporary issues
 • Ability to work in teams and contribute ideas
 • Creating a platform for showcasing a child’s innate engineering skills
 • Providing exhilarating growth opportunities
 • Opportunity for schools to participate in International competitions like World Robot Olympiad and First Tech Challenge.
 • Crafting a diversified learning process and aiding in innovative thinking
 • Kindling children’s mind to contribute ideas and motivate involvement
 • Revenue Sharing – As official partner to TEMPZ Academy revenue generated out of conducting robotics and electronics course is shared with your institution
For more details

Download here

FOR ENQUIRY