இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Our Values

Our Vision

Tempz Academy had dedicated its service to cater the needs of young generation to quality themselves with employable abilities, there upon update and innovate to face the challenges with an open mind.

Our Approach

We make all our programmes simplified in such a way, any candidate could step in with open hand. Academy has its significance to reach out their inner quest.

Our Mission

To identify the individual uniqueness, selecting the work with that of our’s temperament, utilizing the human resources, enriching knowledge and involvement,fulfilling the needs,demands and the expectations of every complicate to the prosperous and adventures in the present living of offering effectiveness of teaching, molding our self with efficiency.

Our Services

We bring the awareness to the young aspiring mind its not the problem of employment but the problem of employ ability skills that most of us lack today.