இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Robotics

ROBOTICS

ROBOCHAMP (6-10yrs)

A wonderful robotic kit which helps bring out the creativity and innovative thinking amongst the students in the age group of 6yrs to 10yrs. RoboCHAMP™ Kit provides flexibility in designs with 25+ nos. creative models. Students can experiment with Science and Mathematics concepts learned in school with practical implementation.

CHAMPION (10-14yrs)

The beginner’s robot, CHAMPION, helps the students to learn the various assemblies and also the STEM related concepts of robotics. Create various design to show off to your friends and strengthen your knowledge on Electronics, Mechanical and IT. CHAMPION can be programmed using Arduino, an open source programming language.

ROBOSTAR (10 yrs and above)

Once the Students understand the basics of robotics, they can assemble the RoboSTAR Obstacle Detector robot using their knowledge of Electronics, Mechanical, IT and Electrical. Students can independently solder the electronics components on the PCB provided for mounting the components and attach any of the above mentioned sensors and operate the RoboSTAR proudly.

CHALLENGER (14 yrs and above)

All you need to make your own robotic creatures. Indulge yourself in learning Electronics, Mechanical, Electrical and IT programming. Make a gripper robot and program it using Arduino open source programming language.

For more details

Download here

FOR ENQUIRY