இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Tuition 9th 10th

TUITION 9TH 10TH

Our Esteemed Institution Extends its service in the field of Out of school coaching classes for School Goers.

SPECIAL FEATURES OF TEMPZ ACADEMY

 • Lowest Competitive fees with all this facilities
 • Expert Teachers
 • Valuable Materials with all Subjects
 • Timing Organized in concern with Students Convenient
 • With project Facility
 • Specially designed Classroom with Air Conditioned good atmosphere
 • Guaranteed Success
 • Individual Attention
 • Regular Test and Evaluation

9TH & 10TH STANDARD HIGH SCHOOL TUITION CLASSES

For 9th & 10th school goers we provide out of school tuition classes for the following subjects

 • Tamil
 • Hindi
 • French
 • English
 • Mathematics
 • Science
 • Social
 • Computer Science

Offered for

 • CBSE Syllabus
 • State Board Samacheer Syllabus
 • Matriculation Syllabus

Classes will be taken for both English & Tamil Medium

FOR ENQUIRY