இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Tuition 11th 12th

Tuition 11th 12th

For 11th & 12th school goers we provide out of school Exclusive tuition classes for the following subjects

 • Tamil
 • Hindi
 • French
 • English
 • Mathematics
 • Business Maths
 • Computer Science with Lab Facility
 • Biology – Botany , Zoology
 • Physics
 • Chemistry
 • Economics
 • Commerce
 • Social – History , Political Science , Geography

  Offered for

 • CBSE Syllabus
 • State Board Samacheer Syllabus
 • Matriculation Syllabus

Classes will be taken for both English & Tamil Medium

FOR ENQUIRY