இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

UPSC Exams

UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION)

LIST OF CIVIL SERVICES

All India Services

 • Indian Administrative Service (IAS)
 • Indian Police Service (IPS)
 • Indian Forest Service (IFS)

Central Civil Services – Group “A”

 • Armed Forces Headquarters Civil Service
 • Border Roads Engineering Service
 • Central Information Service
 • Corporate law services
 • Company Law Board Service
 • Central Power Engineering Service
 • Central Electrical & Mechanical Engineering Service
 • Central Water Engineering Service(Civil)
 • Central Water Engineering Service(Mechanical)
 • Central Engineering Service
 • Central Engineering Service(Roads)
 • Central Health Service
 • Central Legal Service
 • Central Labour Service
 • Central Trade Service
 • Defense Lands and Cantonment Service
 • Defence Quality Assurance Service
 • Defence Research & Development Service
 • Defence Aeronautical Quality Assurance Service
 • Indian Foreign Service (IFS)
 • Indian Postal Service
 • Indian Civil Accounts Service (ICAS)
 • Indian Railway Service of Mechanical Engineers
 • Indian Railway Service of Electrical Engineers
 • Indian Railway Service of Engineers
 • Indian Railway Service of Signal Engineers
 • Indian Railway Stores Service
 • Indian Telecommunication Service
 • Indian Revenue Service (IRS) – Income Tax
 • Indian Revenue Service (IRS) – Customs & Central Excise
 • Indian Audits & Accounts Service (IA&AS)
 • Indian Defence Accounts Service (IDAS)
 • Indian Defence Estate Service (IDES)
 • Indian Economic Service(IES)
 • Indian Ordnance Factory Services (IOFS)
 • Indian Post & Telecommunication Accounts and Finance Service (IP&TAFS)
 • Indian Railway Accounts Service (IRAS)
 • Indian Railway Traffic Service (IRTS)
 • Indian Information Service (IIS)
 • Indian Railway Personnel Service (IRPS)
 • Indian Naval Armament Service
 • Indian Supply Service
 • Indian Inspection Service
 • Indian Salt Service
 • Indian Broadcasting(Engs) Service
 • Indian Ordnance Factories Health Service
 • Indian Economic Service
 • Indian Statistical Service
 • Indian Cost Accounts Service
 • Indian Defence Service of Engineers
 • Indian Broadcasting(Programme) Service
 • Military Engineering Service
 • Military Engineers Service of Architects
 • Military Engineers Service of Surveyors
 • Overseas Communication Service
 • P&T Building Works Service
 • Railways Protection Force (RPF)
 • Railway Medical Service
 • Railway Board Secretariat Service
 • Survey of India Service
For more details

Download here

FOR ENQUIRY