இது ஒரு திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழக பணியாளர்கள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் சார்பு நிறுவனம்.(அரசுத்துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது)
Call Us on +91 744 84 33333 tempzacademytn@gmail.com

A centre for future professionals.

Workshop Programs

Workshop Programs

Our workshop programs are designed to make first experiences with computing fun and engaging, while still leveraging best academic curriculum practices like project-based learning and offering educators methods for assessment.

Sl.No WORKSHOP DETAILS WHO CAN ATTEND?
1. EMBEDDED SYSTEMS ECE/EEE/B.Sc/M.Sc
2. ROBOTICS (Bluetooth, Gesture) ECE/EEE/CS/IT/MECH /BCA/MCA/B.Sc
3. WEB Development. CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
4. MULTIMEDIA CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
5. ANDROID App Development CSE/ IT/BCA/MCA/B.Sc
6. AutoCAD 2D & 3D Mechanical
7. MATLAB ECE/EEE/CS/IT/MECH /BCA/MCA/B.Sc

OTHER DETAILS:

Duration :  2 Days

Timings :  10.00 AM to 5.00 PM

Team Members :  (3-5 per team)

Venue :  On Campus

Batch Size :   30 Members

For more details

Download here

FOR ENQUIRY